آبان ۱۹۱۳۹۶
 

  مایندفولنس (mindfulness) یا توجه آگاهی و یا ذهن آگاهی،اصطلاحی در روان‌شناسی و خودشناسی است به معنی توجه کردنِ عمدی و تمرکزی پذیرا و بدون قضاوت ، به رخدادن افکار ، هیجانات و احساسات در زمان حال .ریشه این روش روان درمانی به فلسفه بودیسم و شرق بر میگردد ولی امروزه با روشهای رواندرمانی علمی تلفیق شده است و یک متد درمانی در علم روان شناسی محسوب میشود.

در این متد به بیمار کمک میشود که بر رفتار و اعمال خود متمرکز باشد.انگار یک نظاره گر بر اعمال خود می شود و خود را مشاهده میکند.لذا بیماری و افکار و احساسات هم قابل مشاهده است بدون اینکه از آن متاثر شویم.

در بیماری وسواس و افسردگی ذهن بیمار از کنترل او خارج میشود.تصور کنید در اتاقی هستید و قصد استراحت دارید که  در آن پنج درب دارد و شما  میخواهد در این اتاق زندگی و استراحت کنید.هر لحظه فردی از یکی از این درها وارد و از در دیگر خارج میشود.تصور کنید به شما چه حالی دست میدهد.بیمار دچار وسواس فکری و بیماریهای دیگر مثل افسردگی هم همین حال را دارند.افکار در ذهن آنها رژه میروند و نظم خاصی هم ندارند و از کنترل بیمار هم خارج میشوند!!!.در مایندفولنس هدف این است که به این ذهن پریشان سامان داده شود(دکتر دارابی).

 عناصر اصلی مایند فولنس

Awareness – آگاهی: این جنبه ای از انسان بودن است که باعث می شود شما از تجربه های خود آگاه باشید و از آنها خبر داشته باشید. بدون awareness یا آگاهی، هیچ چیزی برایتان وجود نخواهد داشت.

Attention – توجه یا دقت: توجه عبارت است از آگاهی متمرکز. یادگرفتن مایندفولنس، توانایی شما برای حفظ توجه را افزایش می دهد و خواهید توانست، هر جا و هرطور که اراده می کنید، توجه خود را متمرکز نگه دارید.

Remembering – به یاد آوردن: این جنبه از مایندفولنس در بارهٔ این موضوع است: چگونه می توان همیشه به یادبیاورید که از لحظه ای به لحظهٔ دیگر، به تجربه های خود توجه کنید. افراد خیلی زود و آسان فراموش می کنند که مایندفول باشند. کلمهٔ remember از ریشهٔ لاتین re به معنای “دوباره” و memorari به معنای “آگاه بودن از چیزی” است. بنابراین، remembering به معنای دوباره آگاه شدن از چیزی است.به مایندفولنس حضور در لحظه، ذهن آگاهی یا مشاهده گری نیز میگویند.

=================

کلمات کلیدی=مایند فولنس،ذهن آگاهی،توجه آگاهی،کاربرد توجه آگاهی در درمان افسردگی و وسواس،کاربرد توجه آگاهی در درمان بیماریهای روانی،کاربرد توجه آگاهی و ذهن آگاهی،اثر ماینفولنس در درمان اضطراب و وسواس.مایند فولنس،ذهن آگاهی،توجه آگاهی،کاربرد توجه آگاهی در درمان افسردگی و وسواس،کاربرد توجه آگاهی در درمان بیماریهای روانی،کاربرد توجه آگاهی و ذهن آگاهی،اثر ماینفولنس در درمان اضطراب و وسواس.مایند فولنس،ذهن آگاهی،توجه آگاهی،کاربرد توجه آگاهی در درمان افسردگی و وسواس،کاربرد توجه آگاهی در درمان بیماریهای روانی،کاربرد توجه آگاهی و ذهن آگاهی،اثر ماینفولنس در درمان اضطراب و وسواس.مایند فولنس،ذهن آگاهی،توجه آگاهی،کاربرد توجه آگاهی در درمان افسردگی و وسواس،کاربرد توجه آگاهی در درمان بیماریهای روانی،کاربرد توجه آگاهی و ذهن آگاهی،اثر ماینفولنس در درمان اضطراب و وسواس.مایند فولنس،ذهن آگاهی،توجه آگاهی،کاربرد توجه آگاهی در درمان افسردگی و وسواس،کاربرد توجه آگاهی در درمان بیماریهای روانی،کاربرد توجه آگاهی و ذهن آگاهی،اثر ماینفولنس در درمان اضطراب و وسواس.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.