آذر ۰۲۱۳۹۶
 

ذهن آگاهی و درمان اکت را موج سوم روان درمانی یا رفتاردرمانی نامیده اند.چرا؟

متدهای روان درمانی از ابتدای پیدایش تا کنون به هدف تغییر بنا شده اند.همانند پزشکی که در درمان به هدف حذف درد بنا شده است.زمانی که نتوان تغییر ایجاد کرد چه باید کرد؟در این حالت جز پذیرش درد کار دیگری نمیتوان کرد یعنی پذیرش درد که باعث کاهش درد میشود(طبق این رویکرد).

بنابر این در روشهای رواندرمانی معمول اگر نتوان تغییری در بیمار ایجاد کرد چاره ای جز پذیرش بیماری وجود ندارد.برای مثال در بیماری وسواس خصوصا از نوع فکری که گاهی درمان امکان ناپذیر میشود،باید به بیمار کمک کرد که بیماری خود را بپذیرد.برای این هدف متدهایی در درمان اکت وجود دارد که به بیمار در رسیدن به این هدف کمک میکند.البته همه هدف این رویکرد این نیست.تکنیک های زیادی در این رویکرد وجود دارد که برای درمان هم بسیار کارساز است.قلب اکت در واقع مایندفولنس یا ذهن آگاهی است.ذهن آگاهی یا توجه آگاهی هم در درمان بسیار مفید است.در بسیاری از موارد همین ذهنیت یعنی پذیرش، باعث تسکین و درمان میشود.هدف رویکرد سوم رواندرمانی شناختی-رفتاری هم همین است.در واقع اینجا هم هدف درمان است ولی با رویکرد پذیرش.مایندفولنس یا ذهن آگاهی ( توجه آگاهی) شامل چندین متد است که با توجه به بینش بالینی روانشناس و مشکل بیمار باید استفاده شود./.

                                                     خدایا کمکم کن تغییر دهم آنچه را که میتوانم تغییر دهم،

                                                                  ..کمکم کن بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم،

                                                                                        .. و کمکم کن که فرق این دو را بدانم.

دکتر دارابی-روانشناس و استاد دانشگاه.

===============

کلمات کلیدی=اکت،ذهن آگاهی،رویکرد سوم در رواندرمانی،رویکرد سوم رواندرمانی چیست،اکت چیست؟ذهن آگاهی چیست؟درمان اکت چیست؟رواندرمانی به شیوه اکت.کت،ذهن آگاهی،رویکرد سوم در رواندرمانی،رویکرد سوم رواندرمانی چیست،اکت چیست؟ذهن آگاهی چیست؟درمان اکت چیست؟رواندرمانی به شیوه اکت.کت،ذهن آگاهی،رویکرد سوم در رواندرمانی،رویکرد سوم رواندرمانی چیست،اکت چیست؟ذهن آگاهی چیست؟درمان اکت چیست؟رواندرمانی به شیوه اکت.کت،ذهن آگاهی،رویکرد سوم در رواندرمانی،رویکرد سوم رواندرمانی چیست،اکت چیست؟ذهن آگاهی چیست؟درمان اکت چیست؟رواندرمانی به شیوه اکت.کت،ذهن آگاهی،رویکرد سوم در رواندرمانی،رویکرد سوم رواندرمانی چیست،اکت چیست؟ذهن آگاهی چیست؟درمان اکت چیست؟رواندرمانی به شیوه اکت.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.