تیر ۱۵۱۳۹۱
 

این هم از واقعیات هیپنوتیزم برای افرادی که هنوز هیپنوتیزم و در واقع قدرت ذهن را قبول ندارند-آفتاب آمد دلیل آفتاب   گر دلیلت باید،از وی روی متاب….

خوشحالم که شیرینی مادر شدن را با پیش گامی در روشی تازه تجربه میکنم…(مادر نوزاد)..

. ادامه مطلب »