خبرهای علمی روان شناسی

 
اولین کنگره اسیایی هیپنوتیزم در مشهد

 اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم در تاریخ ۲۳ تا ۲۶ مهر ۹۸ در مشهد برگزار میشود.۱۷۰ متخصص حوزه هیپنوتیزم از ۲۲ کشور جهان در این کنگره شرکت میکنند.میزبان این همایش دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد بود.

نقل از کانال تلگرام دکتر مهدی فتحی.

اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلالات شخصیت مرزی

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی در قالب یک طرح نیمه آزمایشی ۲۳ آزمودنی با تشخیص اختلال شخصیت مرزی، از میان افرادی که در شهر تهران به مراکز درمانی خصوصی، بیمارستان لقمان، انستیتو روانپزشکی تهران مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از جمعیت نمونه ۸ نفر در گروه رفتاردرمانی دیالکتیکی و ۸ نفر در گروه گواه (لیست انتظار) قرار گرفتند. به دلیل رعایت اصول اخلاقی مربوط به پژوهش، هر دو گروه از دارو درمانی نیز استفاده کرده و در چهار مرحله پیش از شروع درمان، پس از درمان انفرادی و مهارت آموزی گروهی و پیگیری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل مصاحبه بالینی ساخت دار برای اختلال های محور یک و دو و شاخص شدت اختلال شخصیت مرزی بود. داده ها با استفاده از نمودار، تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه های مکرر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی به جز در تکانشگری، احساس خشم و عقاید پارانوییدی شده است. در پژوهش حاضر، شدیدترین نشانه بی ثباتی هیجانی و بیشترین تغییرات مربوط به احساس ترک شدن، رفتار خودکشی و مشکلات هویتی بود.

محققان:گلشنی فاطمه*,مظاهری محمدعلی,برجعلی احمد,احدی حسنہک(دانشگاه علوم و تحقیقات).

کلید واژه: رفتاردرمانی دیالکتیکی، اختلال شخصیت مرزی و درمان

-اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

 ارزیابی کارآمدی درمان های اختلال شخصیت مرزی هدف بسیاری از پژوهش ها بوده است. ما تکنیک های شناختی رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آن ها را در این مطالعه مقایسه نمودیم.
روش کار: در این کارآزمایه بالینی با مجوز کمیته اخلاق دانشگاه، ۴۰ مرد مبتلا، به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. برای تمام بیماران بعد از اخذ رضایت نامه، آزمون اضطراب بک و پرسش نامه تکانشگری در مرحله پیش آزمون به کار گرفته شد. برای گروه اول دارو درمانی (لیتیوم و فلوکستین) استفاده شد و برای گروه دوم درمان شناختی رفتاری ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای انجام شد. برای گروه سوم ترکیبی از هر دو درمان به کار رفت. گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نداشتند. آزمون های فوق در مرحله پس آزمون نیز در چهار گروه انجام شدند. تغییرات چهار گروه با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس و توکی مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: مقایسه نمرات تکانشگری پس آزمون در چهار گروه نشان دهنده تفاوت معنی دار بین آنها بود (P=0.001 ،f=39.71) به طوری که بر اساس آزمون توکی درمان ترکیبی و درمان دارویی بهبود بیشتری را نسبت به دو گروه دیگر داشتند (P=0.001). مقایسه نمرات اضطراب پس آزمون نیز در چهار گروه نشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروه ها بود (P=0.006 ،f=5.11) به طوری که درمان روان شناختی در مقایسه با هر سه گروه دیگر بهبود بیشتری را حاصل کرده بود (P=0.001).
نتیجه گیری: درمان شناختی رفتاری با هدف قرار دادن علایم تکانشگری و اضطراب در این اختلال می تواند موجب تعدیل علایم شود.

کلید واژه: اختلال شخصیت مرزی، اضطراب، تکانشگری، دارو درمانی، درمان شناختی رفتاریمنبع:www.sid.ir

 -اختلال خواب رم (Rem)  قبل از ۵۰ سالگی میتواند نشانه مقدماتی پارکینسون یا بیماری دمانس(مثل آلزایمر) باشد.

بر اساس تحقیق انجام شده در سال ۲۰۱۰ افرادی که قبل از ۵۰ سالگی به اختلال خواب از نوع رم(مرحله حرکات سریع چشم) دچار باشند، احتمال بروز بیماری دمانس و پارکینسون در آنها زیاد است.دمانس یک اختلال مغزی است که خود انواع گوناگونی دارد که شناخته شده ترین آن آلزایمر  است.

منبع:http://clinicallypsyched.com//

-رابطه بین مصرف زیاد اکستازی(ecstasy)با افسردگی.

محققان دانشگاه  مونترال کانادا در یک مطالعه روی نوجوانان که یک سال به طول انجامید، دریافتند که مصرف مکرر اکستازی پیش بینی کننده قوی و معنی دار برای افسردگی خواهد بود.در این مطالعه که به صورت علی-مقایسه ای انجام شد گروه معتاد در مقایسه با گروه غیر معتاد به صورت معنی داری از افسردگی بالاتری برخوردار بوده اند.

منبع:http://clinicallypsyched.com

-رابطه شخصیت با تمایل به گردشگری

اگر چه عوامل اجتماعی – اقتصادی به طور وسیع در فهم رفتار گردشگران مورد استفاده قرار گرفته است، اما در پژوهش های اخیر، آگاهی رو به افزایشی در این زمینه که شخصیت نیز ممکن است در فهم رفتار گردشگران موثر باشد، مشاهده می شود. به همین منظور، پژوهش حاضر به مقایسه ویژگی های شخصیتی گروهی از گردشگران ایرانی با گروه غیر گردشگر می پردازد. مواد و روش ها: در این پژوهش که از نوع علی – مقایسه ای بود، ۱۵۰ گردشگر و ۱۵۰ نفر غیرگردشگر با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده، از طریق پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO و فرم پنج مقیاس هیجان خواهی زاکرمن مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت داده ها با استفاده از روش های آماری t گروه های مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین گردشگران و گروه غیرگردشگر در هیجان خواهی، برون گرایی و گشودگی در برابر تجربه، تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.0001)، اما در سایر ویژگی های شخصیتی (نوروزگرایی، توافق پذیری و با وجدان بودن) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، شواهد تجربی در این زمینه که ویژگی های شخصیت ممکن است با گردشگری ارتباط داشته باشد، فراهم می کند.

منبع:www.ensani.ir

-کاهش سطح دوپامین در قسمت پیشانی مغز(کرتکس)با افزایش رفتارهای تکانه ای رابطه دارد.

محققان دانشگاه کالیفورنیا-سانفرانسیسکو دریافته اند که تغییر در میزان دوپامین با تحریک پذیری و افزایش رفتارهای نابهنجار  مثل اختلال کنترل تکانه (impulsive disorder) و اعتیاد در رابطه است. بر این اساس کاهش میزان دوپامین در بخش پیشانی مغز به کاهش کنترلهای رفتاری منجر خواهد شد.

 منبع:www.psychcentral.com

-کمبود نور در شب باعث بروز افسردگی میشود.

در یک تحقیق روانپزشکی که روی همستر (نوعی از حیوان) انجام شد ،مشخص شد که حیواناتی که در معرض تاریکی و یا نور کم در شب قرار گرفته بودند نسبت به گروهی از حیوانات که از نور معمولی برخوردار بودند ، تغییرات قابل توجهی را در  سیستم پروتئین مغز  و هیپو کامپوس نشان دادند و میزان رفتارهای دال بر افسردگی در این گروه از حیوانات بیشتر بوده است.

منبع:www.medicalnewstoday.com

– باتوجه به نحوه خوابیدن افراد میتوان به ویژگیهای شخصیتی آنها پی برد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،نتایج مطالعات اخیر دانشمندان بیانگر آن است که با توجه به نحوه خوابیدن افراد میتوان به ویژگیهای شخصیتی آنها پی برد .نتایج مطالعات اخیر پژوهشگران یک مرکز دانشگاهی در جنوب انگلستان در باره شماری از افراد حاکیست که بین ویژگیهای شخصیتی افراد و نحوه قرارگیری بدن آنها به هنگام خواب ارتباط وجود دارد. به گفته محققان افرادی که هنگام خواب دستها و پاهای خود را جمع کرده و وضع خمیده میگیرند دارای شخصیت خجالتی وحساس هستند و افرادی که روی پشت خوابیده و دستهایشان را کنار بدن خودمیگذارند دارای شخصیتهای تودار و آرام هستند . بر اساس نتایج دیگر این پژوهش، افرادی که روی یک پهلو می خوابند دارای شخصیت های اجتماعی و سهل گیر و افرادی که روی شکم خوابیده و دستهایشان را زیر سر میگذارند دارای شخصیتهای بی پروا و گستاخ هستند .

منبع:www.irancpa.com

==========
 

منفی بافی خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را بیشتر میکند.

سلامت نیوز :محققان هلندی متوجه شده‌‌اند در بیماران قلبی کسانی که شخصیت نوع دال دارند یعنی اغلب بد بین بوده، استرس داشته و عصبی و ناامید هستند و نسبت به روزگار و هر چه در آن است دید منفی دارند و این احساسات خود را در درون خود نگه می‌ دارند، بعد از کاشت دفیبریلاتور قلب (ICD) بیشتر دچار مشکل و بیماری می‌‌شوند. لازم است بدانید آی- سی- دی وسیله‌‌ای است که قلب را بررسی کرده و اگر ضربان آن دچار مشکل شود خود به خود با ایجاد شوک آن را اصلاح می‌ کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سینا ؛ متخصصان دانشگاه تیلبورگ هلند متوجه شدند افراد با شخصیت دال که از این وسیله استفاده می‌ کنند در انجام کارهای روزانه و شغل خود و همچنین روابط خود با دیگران بیشتر از سایر افراد که چنین شخصیتی ندارند دچار مشکل می‌ شوند و در ضمن از درد شدید و ناتوان کننده‌‌ای گله می‌ کنند. آن‌ها متوجه شدند که احتمال احتیاج این افراد به شوک بسیار کم است. آن‌ها بر این باورند که لازم است در بیماران بررسی روانی قبل از عمل صورت گیرد تا مداخلات روان درمانی برای کاهش استرس و بدبینی بتواند به آن‌ها کمک کند تا درمان جسمی بهتری را در پی داشته باشند و دچار خطر نشوند. جالب است بدانید یک چهارم افرادی که نیاز به آی- سی- دی- داشته ‌اند در این بررسی شخصیت منفی باف داشته ‌اند و بنابر این بررسی و مداخلات روانی خیلی هم مفید خواهد بود.

منبع:www.irancpa.com

==============

اثر کمبود خواب روی سیستم ایمنی بدن

سلامت نیوز : نتایج یک آزمایش جدید تایید کرد کمبود خواب شدید به همان اندازه استرس جسمی، روی سیستم ایمنی بدن تاثیر سوء دارد و به این سیستم آسیب وارد می‌کند.

متخصصان علوم پزشکی در هلند و انگلیس در آزمایش فوق دریافتند که کمبود خواب روی تولید گلبول‌های سفید خون موسوم به گرانولوسیت‌ها به ویژه در طول شب، تاثیر می‌گذارد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دکتر کاترین آکرمان از متخصصان مرکز پزشکی روتردام در دانشگاه ایراموس هلند که سرپرستی این مطالعه را بر عهده داشته تشریح کرد: گرانولوسیت‌ها به سرعت در برابر استرس فیزیکی ناشی از کمبود خواب واکنش نشان می‌دهند و مستقیما واکنش استرس بدن را منعکس می‌کنند.در این مطالعه که در نشریه آکادمی طب خواب آمریکا منتشر شده است، تعداد این نوع از گلبول‌های سفید خون در ۱۵ مرد جوان سالم با برنامه منظم هشت ساعت خواب شبانه اندازه‌گیری شد و با وضعیت دیگری که در آن همین شرکت‌کنندگان ۲۹ ساعت کمبود خواب داشتند، مورد مقایسه قرار گرفت.این متخصصان دریافتند در طول مدتی که این مردان کمبود خواب داشتند چرخه تولید شبانه‌روزی این گلبول‌ها مختل شد و همچنین تعداد آنها افزایش یافت. این تغییرات بدان معنی است که در طول مدت محرومیت از خواب استرس و فشار بیشتری به سیستم ایمنی بدن وارد می‌شود.این مطالعه به تفصیل در مجله “خواب” منتشر شده است.

=======

-تحقیق در مورد همسر آزاری در دانشجویان دانشگاه..

همسر آزاری به عنوان یک معضل بهداشت عمومی و روانی انواع گوناگونی از آزارهای صورت گرفته نسبت به همسر را در برمی گیرد. هدف از این تحقیق بررسی میزان فراوانی آن در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی  در تنکابن بوده است.
مواد و روشها: این پژوهشی توصیفی .میزان فراوانی همسرآزاری را در ۳۲۷ دانشجوی متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن مورد بررسی قرار می دهد. ابزار پژوهش پرسشنامه حاوی مشخصات فردی و سوالات مربوط به همسرآزاری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری مجذور کا، آزمون t و ضریب همبستگی، انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که ۳۰۶ دانشجو (۹۳٫۶ درصد) تجربه بدرفتاری داشتند که ۹۱ درصد بدرفتاری عاطفی، ۵۵ درصد بدرفتاری جسمانی و ۴۲ درصد بدرفتاری و آزار جن سی از طرف همسر را ذکر کردند. از ۹۳٫۶ درصد نمونه ای که بدرفتاری را گزارش کردند، ۸۳٫۳ درصد زن و ۱۶٫۷ درصد مرد بودند. مقایسه میانگین نمرات همسرآزاری زنان و مردان نشان داد که مردان بیشتر به همسرآزاری اقدام می کنند. بین همسرآزاری و مدت زمان ازدواج و بارداری زنان ارتباط معناداری وجود داشت بدرفتاری نسبت به همسر در زوج های جوان و معتاد به الکل و مواد بیشتر و نیز با افزایش سطح تحصیلات همسرآزاری کمتر گزارش شد(این تحقیق توسط دکتر شهربانو قهاری و همکارانش انجام شده است).

منبع:www.irancpa.com