خبرهای علمی روان شناسی

 
اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي در درمان اختلال شخصيت مرزي

در پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي در درمان اختلال شخصيت مرزي در قالب يک طرح نيمه آزمايشي 23 آزمودني با تشخيص اختلال شخصيت مرزي، از ميان افرادي که در شهر تهران به مراکز درماني خصوصي، بيمارستان لقمان، انستيتو روانپزشکي تهران مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. از جمعيت نمونه 8 نفر در گروه رفتاردرماني ديالکتيکي و 8 نفر در گروه گواه (ليست انتظار) قرار گرفتند. به دليل رعايت اصول اخلاقي مربوط به پژوهش، هر دو گروه از دارو درماني نيز استفاده کرده و در چهار مرحله پيش از شروع درمان، پس از درمان انفرادي و مهارت آموزي گروهي و پيگيري مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري شامل مصاحبه باليني ساخت دار براي اختلال هاي محور يک و دو و شاخص شدت اختلال شخصيت مرزي بود. داده ها با استفاده از نمودار، تحليل واريانس يک طرفه با اندازه هاي مکرر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد رفتاردرماني ديالکتيکي موجب کاهش علائم اختلال شخصيت مرزي به جز در تکانشگري، احساس خشم و عقايد پارانوييدي شده است. در پژوهش حاضر، شديدترين نشانه بي ثباتي هيجاني و بيشترين تغييرات مربوط به احساس ترک شدن، رفتار خودکشي و مشکلات هويتي بود.

محققان:گلشني فاطمه*,مظاهري محمدعلي,برجعلي احمد,احدي حسنہک(دانشگاه علوم و تحقیقات).

كليد واژه: رفتاردرماني ديالکتيکي، اختلال شخصيت مرزي و درمان

-اثربخشي درمان شناختي رفتاري و درمان دارويي بر علايم اضطراب و تكانشگري مردان مبتلا به اختلال شخصيت مرزي

 ارزيابي كارآمدي درمان هاي اختلال شخصيت مرزي هدف بسياري از پژوهش ها بوده است. ما تكنيك هاي شناختي رفتاري، دارو درماني و تركيب آن ها را در اين مطالعه مقايسه نموديم.
روش کار: در اين کارآزمايه باليني با مجوز کميته اخلاق دانشگاه، 40 مرد مبتلا، به طور تصادفي در چهار گروه قرار گرفتند. براي تمام بيماران بعد از اخذ رضايت نامه، آزمون اضطراب بک و پرسش نامه تکانشگري در مرحله پيش آزمون به كار گرفته شد. براي گروه اول دارو درماني (ليتيوم و فلوکستين) استفاده شد و براي گروه دوم درمان شناختي رفتاري 16 جلسه 90 دقيقه اي انجام شد. براي گروه سوم ترکيبي از هر دو درمان به کار رفت. گروه كنترل هيچ گونه مداخله اي را دريافت نداشتند. آزمون هاي فوق در مرحله پس آزمون نيز در چهار گروه انجام شدند. تغييرات چهار گروه با استفاده از آزمون هاي تحليل واريانس و توكي مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: مقايسه نمرات تکانشگري پس آزمون در چهار گروه نشان دهنده تفاوت معني دار بين آنها بود (P=0.001 ،f=39.71) به طوري که بر اساس آزمون توکي درمان ترکيبي و درمان دارويي بهبود بيشتري را نسبت به دو گروه ديگر داشتند (P=0.001). مقايسه نمرات اضطراب پس آزمون نيز در چهار گروه نشان دهنده تفاوت معني دار بين گروه ها بود (P=0.006 ،f=5.11) به طوري که درمان روان شناختي در مقايسه با هر سه گروه ديگر بهبود بيشتري را حاصل کرده بود (P=0.001).
نتيجه گيري: درمان شناختي رفتاري با هدف قرار دادن علايم تکانشگري و اضطراب در اين اختلال مي تواند موجب تعديل علايم شود.

كليد واژه: اختلال شخصيت مرزي، اضطراب، تکانشگري، دارو درماني، درمان شناختي رفتاريمنبع:www.sid.ir

 -اختلال خواب رم (Rem)  قبل از 50 سالگی میتواند نشانه مقدماتی پارکینسون یا بیماری دمانس(مثل آلزایمر) باشد.

بر اساس تحقیق انجام شده در سال 2010 افرادی که قبل از 50 سالگی به اختلال خواب از نوع رم(مرحله حرکات سریع چشم) دچار باشند، احتمال بروز بیماری دمانس و پارکینسون در آنها زیاد است.دمانس یک اختلال مغزی است که خود انواع گوناگونی دارد که شناخته شده ترین آن آلزایمر  است.

منبع:http://clinicallypsyched.com//

-رابطه بین مصرف زیاد اکستازی(ecstasy)با افسردگی.

محققان دانشگاه  مونترال کانادا در یک مطالعه روی نوجوانان که یک سال به طول انجامید، دریافتند که مصرف مکرر اکستازی پیش بینی کننده قوی و معنی دار برای افسردگی خواهد بود.در این مطالعه که به صورت علی-مقایسه ای انجام شد گروه معتاد در مقایسه با گروه غیر معتاد به صورت معنی داری از افسردگی بالاتری برخوردار بوده اند.

منبع:http://clinicallypsyched.com

-رابطه شخصیت با تمایل به گردشگری

اگر چه عوامل اجتماعی – اقتصادی به طور وسیع در فهم رفتار گردشگران مورد استفاده قرار گرفته است، اما در پژوهش های اخیر، آگاهی رو به افزایشی در این زمینه که شخصیت نیز ممکن است در فهم رفتار گردشگران موثر باشد، مشاهده می شود. به همین منظور، پژوهش حاضر به مقایسه ویژگی های شخصیتی گروهی از گردشگران ایرانی با گروه غیر گردشگر می پردازد. مواد و روش ها: در این پژوهش که از نوع علی – مقایسه ای بود، 150 گردشگر و 150 نفر غیرگردشگر با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده، از طریق پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO و فرم پنج مقیاس هیجان خواهی زاکرمن مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت داده ها با استفاده از روش های آماری t گروه های مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین گردشگران و گروه غیرگردشگر در هیجان خواهی، برون گرایی و گشودگی در برابر تجربه، تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.0001)، اما در سایر ویژگی های شخصیتی (نوروزگرایی، توافق پذیری و با وجدان بودن) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، شواهد تجربی در این زمینه که ویژگی های شخصیت ممکن است با گردشگری ارتباط داشته باشد، فراهم می کند.

منبع:www.ensani.ir

-کاهش سطح دوپامین در قسمت پیشانی مغز(کرتکس)با افزایش رفتارهای تکانه ای رابطه دارد.

محققان دانشگاه کالیفورنیا-سانفرانسیسکو دریافته اند که تغییر در میزان دوپامین با تحریک پذیری و افزایش رفتارهای نابهنجار  مثل اختلال کنترل تکانه (impulsive disorder) و اعتیاد در رابطه است. بر این اساس کاهش میزان دوپامین در بخش پیشانی مغز به کاهش کنترلهای رفتاری منجر خواهد شد.

 منبع:www.psychcentral.com

-کمبود نور در شب باعث بروز افسردگی میشود.

در یک تحقیق روانپزشکی که روی همستر (نوعی از حیوان) انجام شد ،مشخص شد که حیواناتی که در معرض تاریکی و یا نور کم در شب قرار گرفته بودند نسبت به گروهی از حیوانات که از نور معمولی برخوردار بودند ، تغییرات قابل توجهی را در  سیستم پروتئین مغز  و هیپو کامپوس نشان دادند و میزان رفتارهای دال بر افسردگی در این گروه از حیوانات بیشتر بوده است.

منبع:www.medicalnewstoday.com

– باتوجه به نحوه خوابیدن افراد میتوان به ویژگیهای شخصیتی آنها پی برد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،نتایج مطالعات اخیر دانشمندان بیانگر آن است كه با توجه به نحوه خوابیدن افراد میتوان به ویژگیهای شخصیتی آنها پی برد .نتایج مطالعات اخیر پژوهشگران یك مركز دانشگاهی در جنوب انگلستان در باره شماری از افراد حاكیست كه بین ویژگیهای شخصیتی افراد و نحوه قرارگیری بدن آنها به هنگام خواب ارتباط وجود دارد. به گفته محققان افرادی كه هنگام خواب دستها و پاهای خود را جمع كرده و وضع خمیده میگیرند دارای شخصیت خجالتی وحساس هستند و افرادی كه روی پشت خوابیده و دستهایشان را كنار بدن خودمیگذارند دارای شخصیتهای تودار و آرام هستند . بر اساس نتایج دیگر این پژوهش، افرادی كه روی یك پهلو می خوابند دارای شخصیت های اجتماعی و سهل گیر و افرادی كه روی شكم خوابیده و دستهایشان را زیر سر میگذارند دارای شخصیتهای بی پروا و گستاخ هستند .

منبع:www.irancpa.com

==========
 

منفی بافی خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را بیشتر میکند.

سلامت نیوز :محققان هلندی متوجه شده‌‌اند در بیماران قلبی کسانی که شخصیت نوع دال دارند یعنی اغلب بد بین بوده، استرس داشته و عصبی و ناامید هستند و نسبت به روزگار و هر چه در آن است دید منفی دارند و این احساسات خود را در درون خود نگه می‌ دارند، بعد از کاشت دفیبریلاتور قلب (ICD) بیشتر دچار مشکل و بیماری می‌‌شوند. لازم است بدانید آی- سی- دی وسیله‌‌ای است که قلب را بررسی کرده و اگر ضربان آن دچار مشکل شود خود به خود با ایجاد شوک آن را اصلاح می‌ کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سینا ؛ متخصصان دانشگاه تیلبورگ هلند متوجه شدند افراد با شخصیت دال که از این وسیله استفاده می‌ کنند در انجام کارهای روزانه و شغل خود و همچنین روابط خود با دیگران بیشتر از سایر افراد که چنین شخصیتی ندارند دچار مشکل می‌ شوند و در ضمن از درد شدید و ناتوان کننده‌‌ای گله می‌ کنند. آن‌ها متوجه شدند که احتمال احتیاج این افراد به شوک بسیار کم است. آن‌ها بر این باورند که لازم است در بیماران بررسی روانی قبل از عمل صورت گیرد تا مداخلات روان درمانی برای کاهش استرس و بدبینی بتواند به آن‌ها کمک کند تا درمان جسمی بهتری را در پی داشته باشند و دچار خطر نشوند. جالب است بدانید یک چهارم افرادی که نیاز به آی- سی- دی- داشته ‌اند در این بررسی شخصیت منفی باف داشته ‌اند و بنابر این بررسی و مداخلات روانی خیلی هم مفید خواهد بود.

منبع:www.irancpa.com

==============

اثر کمبود خواب روی سیستم ایمنی بدن

سلامت نیوز : نتایج یك آزمایش جدید تایید كرد كمبود خواب شدید به همان اندازه استرس جسمی، روی سیستم ایمنی بدن تاثیر سوء دارد و به این سیستم آسیب وارد می‌كند.

متخصصان علوم پزشكی در هلند و انگلیس در آزمایش فوق دریافتند كه كمبود خواب روی تولید گلبول‌های سفید خون موسوم به گرانولوسیت‌ها به ویژه در طول شب، تاثیر می‌گذارد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دكتر كاترین آكرمان از متخصصان مركز پزشكی روتردام در دانشگاه ایراموس هلند كه سرپرستی این مطالعه را بر عهده داشته تشریح كرد: گرانولوسیت‌ها به سرعت در برابر استرس فیزیكی ناشی از كمبود خواب واكنش نشان می‌دهند و مستقیما واكنش استرس بدن را منعكس می‌كنند.در این مطالعه كه در نشریه آكادمی طب خواب آمریكا منتشر شده است، تعداد این نوع از گلبول‌های سفید خون در 15 مرد جوان سالم با برنامه منظم هشت ساعت خواب شبانه اندازه‌گیری شد و با وضعیت دیگری كه در آن همین شركت‌كنندگان 29 ساعت كمبود خواب داشتند، مورد مقایسه قرار گرفت.این متخصصان دریافتند در طول مدتی كه این مردان كمبود خواب داشتند چرخه تولید شبانه‌روزی این گلبول‌ها مختل شد و همچنین تعداد آنها افزایش یافت. این تغییرات بدان معنی است كه در طول مدت محرومیت از خواب استرس و فشار بیشتری به سیستم ایمنی بدن وارد می‌شود.این مطالعه به تفصیل در مجله “خواب” منتشر شده است.

=======

-تحقیق در مورد همسر آزاری در دانشجویان دانشگاه..

همسر آزاري به عنوان يك معضل بهداشت عمومي و رواني انواع گوناگوني از آزارهاي صورت گرفته نسبت به همسر را در برمي گيرد. هدف از اين تحقيق بررسي ميزان فراواني آن در دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي  در تنکابن بوده است.
مواد و روشها: اين پژوهشي توصيفي .ميزان فراواني همسرآزاري را در 327 دانشجوي متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن مورد بررسي قرار مي دهد. ابزار پژوهش پرسشنامه حاوي مشخصات فردي و سوالات مربوط به همسرآزاري بود. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون هاي آماري مجذور كا، آزمون t و ضريب همبستگي، انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه 306 دانشجو (93.6 درصد) تجربه بدرفتاري داشتند كه 91 درصد بدرفتاري عاطفي، 55 درصد بدرفتاري جسماني و 42 درصد بدرفتاري و آزار جن سي از طرف همسر را ذكر كردند. از 93.6 درصد نمونه اي كه بدرفتاري را گزارش كردند، 83.3 درصد زن و 16.7 درصد مرد بودند. مقايسه ميانگين نمرات همسرآزاري زنان و مردان نشان داد كه مردان بيشتر به همسرآزاري اقدام مي كنند. بين همسرآزاري و مدت زمان ازدواج و بارداري زنان ارتباط معناداري وجود داشت بدرفتاري نسبت به همسر در زوج هاي جوان و معتاد به الكل و مواد بيشتر و نيز با افزايش سطح تحصيلات همسرآزاري كمتر گزارش شد(این تحقیق توسط دکتر شهربانو قهاری و همکارانش انجام شده است).

منبع:www.irancpa.com