آبان ۱۹۱۴۰۲
 

رواندرمانی و انواع روشهای رواندرمانی

دکتر جعفر دارابی

متخصص رواندرمانی و شناخت درمانی

(استاد دانشگاه)

تلفن کلینیک روانشناسی و رواندرمانی دکتر دارابی

تهران ۴۴۰۳۰۷۱۹

بهترین تعریف رواندرمانی عبارت است از درمان مسائل و مشکلات عاطفی بر اساس روشهای علم روانشناسی و یادگیری.این درمان با ایجاد رابطه علمی و حرفه ای بین روانشناس درمانی و مراجع شکل میگیرد.رواندرمانی نوعی یادگیری است.در شرایط رواندرمانی شما چیزهای جدیدی در مورد ذهن یاد میگیرید.فرض  روانشناسی این است که هر چه شما در مورد خودتان بیشتر بدانید به همان میزان سالمتر هستید.به این دلیل هدف رواندرمانی آگاهی از محتوای ناهشیار خودتان است.یعنی آن بخشی که شما از آن آگاهی ندارید.

انواع روشهای رواندرمانی

رواندرمانی روشهای متعددی دارد.در روانشناسی مکاتب رواندرمانی متعددی وجود دارد.برای مثال ریشه مکتب رفتاری نظریه فلسفی هست که انسان را موقع تولد لوح سفید میداند مثل فلسفه کانت.یا فلسفه خردگرایی زیربنای مکتب و نظریه های شناختی است.

اولین نظریه رواندرمانی تئوری روانکاوی فروید است.در دیدگاه روانکاوی فرض بر وجود ضمیر ناهشیار است.یعنی عمده مشکلات روانی ریشه ناخودآگاه یا ناهشیار دارد.عقده ادیپ و عقده الکترا زیربنای مشکلات روانی قلمداد میشود.

مکتب رواندرمانی دیگر رفتار گرایی است.در این نظریه ها بر یادگیری تاکید میشود.همه بیماریهای روانی حاصل مشاهده و یادگیری است.

مکتب رواندرمانی دیگر شناختگرایی است.در این مکتب بر اهمیت شناخت تاکید میشود.خطاهای فکری-شناختی مثل اینکه همه باید منو دوست داشته باشند و یا همه باید از من راضی باشند ووو ریشه بیماریهای روانی است. متدهای خاصی استفاده گردد.

ترکیب همه این مکاتب میتواند درست باشد و با توجه به نوع مشکل و سطح هوش فرد یا بیمار باید از روشهای خاص استفاده شود.

کلمات کلیدی=رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر خوب غرب تهران.رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر خوب غرب تهران.رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر خوب غرب تهران.بهترین دکتر روانشناس در تهران.روانکاو خوب تهران.

 دیدگاه خود را نویسید

(لازم)

(به صورت محرمانه باقی می ماند)

*